PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma
  1. Privātuma politika (turpmāk Politika) apraksta un sniedz informāciju identificējamām personām (turpmāk Datu subjekts) par to, kā uzņēmums apstrādā Datu subjekta personas datus, ja Datu subjekts ir pieteicies kļūt par uzņēmuma darbinieku, vēlas saņemt pakalpojumus. vai iegādāties preces, noslēdzot līgumu, apmeklēt Pārziņa vai tā sadarbības partneru organizētos pasākumus, ir vai plāno apmeklēt Pārziņa telpas un tai piegulošo teritoriju, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņa numurus vai citus saziņas kanālus (e-pastu, pasts). ), ir iesniedzis sūdzību vai priekšlikumu, kā arī apmeklējiet Pārziņa administrētos sociālos tīklus.
  2. Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, kas nodrošina Datu subjekta interešu un brīvību aizsardzību, vienlaikus nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārskatāmā veidā.
  3. Politika attiecas uz personas datu apstrādi neatkarīgi no formas un/vai vides, kādā fiziskā persona sniedz personas datus (ieejot teritorijā un/vai telpās, pa telefonu, mutiski u.tml.) un kādās personas datu apstrādes sistēmās. Kontrolieris (video, audio, tīmeklis utt.) tie tiek apstrādāti.
  4. Ja šī Politika tiek atjaunināta, šīs Politikas grozījumi stājas spēkā Paziņojumos par šīs politikas izmaiņām norādītajā datumā. Lai nodrošinātu caurskatāmu un godīgu datu apstrādi, Politikas aktuālā versija tiks ievietota Pārziņa mājaslapā, sadaļā Privātuma politika un Pārziņa birojā pie biroja administratora.
 2. Pārziņa kontaktinformācija
  1. E-pasts: info@franchising.lv.
 3. Piemērojamie likumi un noteikumi
  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula).
  2. Fizisko personu datu apstrādes likums.
  3. Citi normatīvie akti, kas piemērojami personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.
 4. Personas datu apstrādes mērķi
  1. Veicot uzņēmējdarbību, Pārzinis ir noteicis vairākus personas datu apstrādes mērķus, kas atsevišķi izklāstīti zemāk:
   1. Ar mērķi nodrošināt Pārziņa personāla atlases procesus un leģitīmās intereses;
    1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis

     Personas datu kategorijas, kuras apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no personas datiem, ko Datu subjekts ir iesniedzis Pārzinim. Piemēram, visa Datu subjekta CV ietvertā informācija, piemēram: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, iepriekšējā darba pieredze un izglītība/apmācība, valodas zināšanas un lietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs , e-pasta adrese, fotogrāfija vai cita informācija, kas identificē Datu subjektu, kā arī informācija, kas iegūta no iepriekšējām darba vietām, kas sniegušas atsauksmes par Datu subjektu, ja Datu subjekts ir nepārprotami pilnvarojis sazināties ar attiecīgiem iepriekšējiem darba devējiem. Gadījumā, ja Datu subjekts tiek izsaukts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, izpildītie testi un citi uzdevumi tiek uzskatīti par Datu subjekta personas datiem.
    2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

     Datu apstrāde, lai nodrošinātu personāla pieņemšanu darbā, tiek veikta, pamatojoties uz regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.:

     1. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu viņa personas datu apstrādei vienam vai vairākiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir viņa brīva griba un neatkarīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi ļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir saistoša, ja tā sniegta mutiski (piemēram, pirms CV iesniegšanas un Datu subjektam šajā Politikā tiek sniegta informācija, ka personas datu apstrāde tiks veikta, iesniedzot CV), un Datu subjekts piekrīt savu personas datu izmantošanai šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš doto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. . Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kas veikta personas piekrišanas spēkā esamības laikā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kas tiek veikta uz cita tiesiska pamata, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.
     2. Saņemot Jūsu CV un/vai pieteikumu, Pārzinim ir leģitīmas intereses apstrādāt Jūsu CV un/vai pieteikumu, izvērtējot sniegto informāciju, organizējot intervijas procedūru un vācot pierādījumus, kas atspoguļo attiecīgā personāla atlases procesa tiesisko pamatojumu. Strīdu gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā personāla atlases procesa tiesisko pamatu (piemēram, lai izmeklētu sūdzību lietas par personāla atlases procesu un sniegtu pierādījumus sūdzībām un pretenzijām).

    3. Kāds ir personas datu apstrādes ilgums?

     Izvēloties personas datu glabāšanas kritērijus, Pārzinis ņem vērā tālāk norādītos nosacījumus:

     1. vai personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
     2. cik ilgi nepieciešams personas datu glabāšana, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanu un aizsardzību;
     3. līdz tiek atsaukta Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei un datu apstrādei nav cita tiesiska pamata, piemēram, lai ievērotu Pārzinim saistošos pienākumus;
     4. Pārzinim ir nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiski svarīgās intereses, tai skaitā dzīvību un veselību.
    4. Visa informācija, kas iegūta no Datu subjekta, piesakoties uz vakancēm un/vai sniedzot papildu informāciju, piemēram, intervijas laikā, pilnībā vai daļēji tiek glabāta Pārziņa datu bāzē ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmās intereses. . Ievērojot datu minimizēšanas principu, Pārzinis apņemas dzēst attiecīgo informāciju, sasniedzot likumīgās intereses. Ja Pārzinis saņem sūdzības par attiecīgo personāla atlases procesu, visa personāla atlases procesa ietvaros apstrādātā informācija tiek saglabāta līdz sūdzības izskatīšanai un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās un izpildes brīdim. Pēc glabāšanas termiņa beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
    5. Kas var piekļūt informācijai un kam tā tiek izpausta?

     Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa, Apstrādātāju, tiesībaizsardzības un uzraudzības iestāžu pilnvaroti darbinieki.

     1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai, valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās institūcijas ir tiesīgas uz informācijas pieprasījumu;
     2. Ja personas dati ir jānodod attiecīgajai trešajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamo funkciju (piemēram, personāla atlases uzņēmumu veiktas personāla intervijas; Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai);
     3. Saskaņā ar skaidru un nepārprotamu Datu subjekta pieprasījumu;
     4. Lai aizsargātu likumīgās intereses, piemēram, vēršoties tiesā, valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šādas Pārziņa leģitīmās intereses.
   2. Lai nodrošinātu precīzus pakalpojumus, izpildītu līgumsaistības un nodrošinātu Pārziņa leģitīmās intereses;
    1. Kādus personas datus pārzinis apstrādā?

     Personas datu kategorijas, kuras apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no Datu subjekta izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram, Datu subjektam saņemot vai izsakot vēlmi saņemt Pārziņa pakalpojumus, iegādāties no Pārziņa pakalpojumus atbilstoši tiesību aktu prasībām un Pārziņa leģitīmajām interesēm, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt informāciju. Datu subjekta identifikācija un Datu subjekta identitāti apliecinoša informācija. Piemēram, ja jūs atgriežat preci vai iesniedzat sūdzību par tās kvalitāti, Pārzinis izskata jūsu sūdzību, par kuru Pārzinim ir jāidentificē sūdzības iesniedzējs vai persona, kurai sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojuma sniegšanas mērķi, Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, un informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem un pakalpojumu klāstu. produkti utt.; informācija tiek dokumentēta un glabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās. Datu subjektam, saņemot pakalpojumus vai iegādājoties preces, personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts starp Pusēm.

    2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

     Datu apstrāde, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu, tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f) apakšpunktu, t.i., apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu vienošanos, ka Dati Subjekts ir Datu subjekta puse vai lai veiktu pasākumus pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Pārzinim piemērojamo juridisko pienākumu. Kā arī atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu Pārziņa un trešo personu likumīgās intereses (piemēram, izmeklēt gadījumus, kad saņemtas sūdzības par pakalpojumu vai pārdoto preču kvalitāti, veikt pēcpārbaudes lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošinātu pierādījumus pret iespējamām prasībām).
    3. Kāds ir personas datu apstrādes ilgums?

     Izvēloties personas datu glabāšanas kritērijus, Pārzinis ņem vērā tālāk norādītos nosacījumus:

     1. a) vai personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
     2. b) cik ilgi nepieciešams glabāt personas datus, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanu un aizsardzību;
     3. c) līdz tiek atsaukta Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei un datu apstrādei nav cita tiesiska pamata, piemēram, lai ievērotu Pārzinim saistošos pienākumus;
     4. d) Pārzinim ir nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas personas būtiski svarīgas intereses, tostarp dzīvību un veselību. Pārzinis, sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces, ievēro speciālos normatīvos aktus, kas reglamentē tā pienākumu glabāt noteiktus datus, piemēram, Grāmatvedības likums nosaka pienākumu veikt darījumu uzskaiti piecus gadus; ievērojot minēto, Pārzinis ievēro normatīvajos aktos noteiktos termiņus. Sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces, kurām ir noteikts pretenziju iesniegšanas termiņš, informācija par pakalpojuma sniegšanas aspektiem tiks saglabāta vismaz 2 gadus, ievērojot attiecīgajām tiesiskajām attiecībām piemērojamo noilguma termiņu. Ja vēlaties uzzināt sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Pēc glabāšanas termiņa beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
    4. Kas var piekļūt informācijai un kam tā tiek izpausta?
     Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa, Apstrādātāju, tiesībaizsardzības un uzraudzības iestāžu pilnvaroti darbinieki. Pārziņa pienākums ir sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
     a) tiesībsargājošajām institūcijām, tiesai, valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās institūcijas ir tiesīgas uz informācijas pieprasījumu;
     b) ja personas dati ir jānodod attiecīgajai trešajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamo funkciju (piemēram, garantijas, apdrošināšanas līguma gadījumā; uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai). Pārzinis), vai ja ir nepieciešams uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piesaistot pakalpojumu sniedzējus – apakšuzņēmējus;
     c) saskaņā ar skaidru un nepārprotamu Datu subjekta pieprasījumu;
     d) aizsargāt leģitīmās intereses, piemēram, vēršoties tiesā, valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šādas Pārziņa leģitīmās intereses.
   3. Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu atspoguļošana medijos un sociālajos tīklos ar mērķi reklamēt un veicināt Pārziņa zīmola atpazīstamību;
    1. Kādus personas datus pārzinis apstrādā?
     Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu dalībnieku un apmeklētāju un to norises vietu fotogrāfijas un video var tikt apstrādāti, glabājot tos Pārziņa arhīvā, ievietojot mājaslapā, Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos un citos informatīvos tīklos. Pārziņa materiāli.
    2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
     Lai atspoguļotu Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētos pasākumus plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai popularizētu Pārzini, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Noteikumu 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu. , t.i., Pārzinim ir leģitīmas intereses demonstrēt tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās masu medijos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties publicējamo informāciju, vienmēr ievēro visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, lai publikācijas netiktu aizskartas Datu subjekta tiesības un brīvības. Vienlaikus Pārzinis apzinās, ka, iespējams, nav informēts par visiem faktiem un apstākļiem; tāpēc Pārzinis, lai nodrošinātu godīgu datu apstrādi, neliedz Datu subjektam jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi. Vienlaikus Pārzinis skaidro, ka, ja Jūs piedalāties dažādos publiskos pasākumos, piemēram, sniedzot intervijas, uzņemot savu foto vai video, tas, pirmkārt, pieņems, ka Jums nav iebildumu, ka attiecīgā informācija tiks publicēta.
    3. Kāds ir personas datu apstrādes ilgums?
     Pārzinis plāno iegūto informāciju glabāt neierobežotu laiku. Tāpat, lai ievērotu godīgas datu apstrādes principu, Pārzinis skaidro, ka, ņemot vērā to, ka datu apstrādes mērķis ir publicēt informāciju par Pārziņa notikumiem, iegūtie materiāli būs publiski pieejami un pieejami jebkurām trešajām personām. .
    4. Kas var piekļūt informācijai un kam tā tiek izpausta?
     Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa, Apstrādātāju, tiesībaizsardzības un uzraudzības iestāžu pilnvaroti darbinieki. Ja personas dati ir jānodod attiecīgajai trešajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamo funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai; pakalpojumu sniedzējs, lai varētu veikt video montāžu), vai ja ir nepieciešams uzlabot klientu apkalpošanu vai pasākuma apmeklētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pārzinis informē, ka tā izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com u.c.) ir uzskatāmi par ārpus Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošajiem uzņēmumiem, tāpēc Pārzinis iesaka iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai iesniegt Pārzinim pieprasījumu pēc papildu informācijas par sadarbības noteikumiem.
   4. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanu pārkāpumu gadījumā un personu būtisku interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
    1. Kādus personas datus pārzinis apstrādā?
     Datu subjektam ieejot Pārziņa telpās vai teritorijā, kur tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti uzņemtie materiāli un telpas un/vai teritorijas apmeklējuma laiks. Videonovērošana netiek veikta vietās, kur Datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.c. Videonovērošanas kameru ierakstīšanas zonas fokusējas uz koridoriem, ieejām/izejām, automašīnām, to plūsmu Pārziņa zonā.
    2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
     Videonovērošana tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar personu vai īpašuma aizsardzību, nodrošinot Pārziņa un trešo personu likumīgās intereses un personu būtisku interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i., datu apstrāde ir nepieciešama Pārzinim, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tostarp dzīvību. un veselība (piemēram, videonovērošana, ja personas datu apstrāde nepieciešama personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas saistīta ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu); Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar īpašuma aizsardzību, sniegt pierādījumus strīda gadījumā).
    3. Kāds ir personas datu apstrādes ilgums?
     Videonovērošanas ieraksti, kuru mērķis ir novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar personu un īpašuma aizsardzību, nodrošināt Pārziņa un trešo personu likumīgās intereses un aizsargāt personu dzīvībai svarīgas intereses, tostarp dzīvību un veselību, tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien attiecīgajā videomateriālā nav redzamas jebkādas prettiesiskas darbības vai darbības, kas var palīdzēt Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt viņu tiesiskās intereses. Šajā gadījumā videonovērošanas ierakstu var izgūt un saglabāt līdz tiesisko interešu nodrošināšanai.
     Kas var piekļūt informācijai un kam tā tiek izpausta?
     Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa, Apstrādātāju, tiesībaizsardzības un uzraudzības iestāžu pilnvaroti darbinieki.
   5. Ienākošo un izejošo komunikāciju (e-pasti, vēstules pa pastu, pārziņa administrēto sociālo tīklu profilos reizēm saņemtie pieprasījumi) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.

    1. Kādus personas datus pārzinis apstrādā?
     Izmantojot dažādas iespējas rakstiski sazināties ar Pārzini, tiek saglabāta informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, pieprasījumu, iesniegumu. Neskatoties uz to, ka Pārzinis aicina izmantot oficiālos saziņas līdzekļus, var būt situācijas, kad esat izvēlējies sazināties ar Pārzini, izmantojot sociālo tīklu platformas. Šādos gadījumos jums vajadzētu sagaidīt, ka attiecīgajā sociālajā tīklā Pārzinim būs pieejama papildu informācija.
    2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
     Informācijas saglabāšana par saziņas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i., gadījumos, kad esat iesniedzis pretenziju vai sūdzību, kuras rezultātā Pārzinim ir uzlikts pienākums. izskatīt Jūsu pieprasījumu, apstrādes tiesiskais pamats ir tiesiskais pienākums, savukārt, lai nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, izmeklēt gadījumus, kad saņemtas sūdzības par pakalpojuma kvalitāti, labi lai nodrošinātu pierādījumus pret iespējamām pretenzijām), apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses.
    3. Kāds ir personas datu apstrādes ilgums?
     Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabā ne ilgāk kā divus gadus, ja vien attiecīgā informācija netiek izmantota Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai ilgāku laiku (piemēram, strīda gadījumā – lai saglabātu pierādījumi). Šajā gadījumā attiecīgie dokumenti, ieraksti tiks saglabāti līdz tiesiskās intereses nodrošināšanai.
    4. Kas var piekļūt informācijai un kam tā tiek izpausta?
     Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa, Apstrādātāju, tiesībaizsardzības un uzraudzības iestāžu pilnvaroti darbinieki.
 5. Kā datu subjekts tiek informēts par personas datu apstrādi?

  Datu subjekts tiek informēts par šajā Politikā norādīto personas datu apstrādi, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kas ietver šādas metodes:

  1. ap videonovērošanas vietām tiek izvietotas zīmes, kas brīdina Datu subjektus (gājējus, autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) par videonovērošanu Pārziņa teritorijā, sniedzot pamatinformāciju par videonovērošanu, kā arī informējot par iespēju iegūt detalizētu informāciju;
  2. apmeklējot vietni, Datu subjekts var izpētīt paziņojumu par to, kādi sīkfaili tiek izmantoti, kā arī tiek aicināts izpētīt šo Politiku;
  3. šī Politika ir publiski pieejama Pārziņa tīmekļa vietnē un Pārziņa birojā pie biroja administratora.
  4. publiskos pasākumos, kuros var tikt uzņemti fotoattēli un video ar nolūku popularizēt Pārziņa pārstāvētos zīmolus, datu apstrādes vietnēs tiks attēlota šajā Politikā noteiktā informācija.
 6. Datu subjekta tiesības.
  1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis nodrošinātu piekļuvi saviem personas datiem un saņemtu detalizētu informāciju par to, kādi personas dati ir pieejami Pārzinim, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā personas datus, par personas datu saņēmēju kategorijām (personām). kam personas dati tiek izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētajā gadījumā neatļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nedrīkst sniegt informāciju Datu subjektam par attiecīgajām valsts iestādēm kuras ir kriminālprocesa virzītājas, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, kuru datus normatīvie akti aizliedz izpaust), informācija par personas datu glabāšanas termiņu vai kritēriji, kas izmantoti personas datu glabāšanas noteikšanā. šāds periods.
  2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, nepareiza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu.
  3. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret to apstrādi, ja Datu subjekts uzskata, ka dati ir apstrādāti nelikumīgi vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kuriem datu subjekts tie ir savākti un/vai apstrādāti (īstenojot “tikt aizmirstam” principa tiesības).
  4. Pārzinis paziņo, ka Datu subjekta personas datus nevar dzēst, ja ir nepieciešama personas datu apstrāde:
   1. Pārzinim, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgas intereses, tostarp dzīvību un veselību;
   2. aizsargāt Pārziņa īpašumu;
   3. Pārzinim vai trešajai personai, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas (likumīgas) intereses;
   4. arhivēšanas vajadzībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē arhīvu veidošanu.
  5. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis ierobežo Datu subjekta personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
   1. Datu subjekts apstrīd personas datu pareizību – uz laiku, kas ļauj Pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību;
   2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa to izmantošanas ierobežošanu;
   3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav nepieciešami, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
   4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai Pārziņa leģitīmie iemesli ir svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.
  6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 5.punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai lai celtu prasību, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās tiesības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses.
  7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atsaukšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
  8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis personas datus apstrādājis nelikumīgi. Tomēr Pārzinis ierosina vispirms sazināties ar to pa e-pastu, lai ātri rastu risinājumu, ja ir pārkāptas Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību.
  9. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt šādā veidā:
   1. rakstiski klātienē, Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
   2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šādā gadījumā tiek pieņemts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis, iesniedzot pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaikus Pārzinis patur tiesības šaubu gadījumā pieprasīt no Datu subjekta papildu informāciju, ja Pārzinis to uzskata par nepieciešamu; Elektroniskos pieteikumus nosūta uz e-pastu.
   3. izmantojot pasta sūtījumu. Šādā gadījumā atbilde tiks noformēta un nosūtīta ierakstītā vēstulē, tādējādi nodrošinot, ka nepiederošas personas nevar saņemt šādu sūtījumu. Vienlaikus Pārzinis patur tiesības šaubu gadījumā pieprasīt no Datu subjekta papildu informāciju, ja Pārzinis to uzskata par nepieciešamu.
  10. Datu subjektam ir pienākums pēc iespējas ātrāk savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas varētu palīdzēt izpildīt viņa pieprasījumu.
  11. Pēc Datu subjekta rakstiska pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību izmantošanu Pārzinis:
   1. pārbaudīt personas identitāti;
   2. izvērtē pieprasījumu, ja:
    1. pieprasījums, piemēram, videomateriālu skatīšanās var tikt apmierināts, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla kopiju vai citus datus;
    2. ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, Pārzinis var pieprasīt no Datu subjekta papildu informāciju, lai varētu pareizi atlasīt informāciju (piemēram, apmeklējuma laiki, pakalpojumu izmantošana, iegādātās preces ) kur var identificēt Datu subjektu;
    3. informācija tiek dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju, nav Datu subjekts vai persona var nebūt identificēta, Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem;
    4. gadījumā, ja Pārzinis saņem pieprasījumu, bet Jūs neesat norādījis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis, izskatot Jūsu pieprasījumu, varētu ar Jums sazināties un informēt Jūs par Jūsu pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, Pārzinis mēneša laikā sagatavo rakstisku atbildi. , kas būs pieejams Kontroliera birojā. Attiecīgā atbildes vēstule tiks glabāta Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
 7. Kā tiek aizsargāti personas dati?
  1. Pārzinis nodrošina, regulāri pārskata un pilnveido personas datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas ​​tehniskās un organizatoriskās prasības, tai skaitā ugunsmūrus.
  2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojumu sniedzējus, kas apstrādā Datu subjektu personas datus Pārziņa uzdevumā un saskaņā ar Pārziņa uzdevumu, kā arī izvērtē, vai pakalpojumu sniedzēji izmanto atbilstošus drošības pasākumus Datu personas datu apstrādei. Priekšmeti, kas veicami saskaņā ar Pārziņa deleģējumu un normatīvo aktu prasībām.
  3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs potenciāli augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis par to informē attiecīgo Datu subjektu, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publicēta. Pārziņa tīmekļa vietnē vai citā iespējamā veidā, piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstu, sociālos tīklus utt.).